Algemene voorwaarden

Door het opgeven van uw bestelling accepteert u onderstaande algemene voorwaarden van s.Oliver Sales GmbH & Co. KG (hieronder s.Oliver genoemd).

Kosteloos omruil- en herroepingsrecht

Alle in de s.Oliver online shop aangekochte artikelen kunt u binnen de 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen aan het volgende adres terugsturen:

s.Oliver Online Shop
Parcel4You
Antwoordnummer 36034
8000 ZG Zwolle

Gebruik hiervoor a.u.b. - voor zover aanwezig - de bij de bestelling bijgevoegde retoursticker. Hou er bovendien rekening mee dat het geretourneerde artikel zich in een toestand moet bevinden die overeenkomt met een normaal gebruik teneinde de goederen te controleren - zoals dat in een winkel bij het passen het geval is - en dat het artikel van het originele etiket voorzien moet zijn. Wanneer de toestand van het artikel door intensiever gebruik is verslechterd, behouden we ons het recht voor om een vervanging van de waarde te eisen.

Hou a.u.b. ook rekening met onze informatie over herroeping onder punt "Wettelijke retourinformatie".

Levering / verzendkosten

De verzendkosten bedragen €4,95 (PostNL) voor iedere bestelling.

De levertijd wordt weergegeven bij het bestelproces (stap 1 t/m 3). Leveringen in andere landen als de bovenstaande worden niet uitgevoerd. De minimale bestelwaarde bedraagt € 24,00.

Prijs en betaalmethodes

Alle in de s.Oliver online shop vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw. Je kunt de artikelen betalen per factuur, iDeal, creditcard (Visa, MasterCard, American Express) of PayPal.

s.Oliver behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van het resultaat van de adres- en kredietwaardigheidscontrole, slechts bepaalde betaalwijzen te accepteren. Kiest u voor de betaalwijze 'factuur', dan dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de artikelen te worden betaald. Als u afzonderlijke artikelen van een factuur reeds hebt geretourneerd, kan het vermelde factuurbedrag met de prijs van de geretourneerde artikelen worden verminderd.

Bij betalingen via een betaalmethode met achteraf betalen (PayPal Buy Now Pay Later, Riverty Achteraf betalen) zijn de aanmanings- dan wel incassobepalingen en de kosten van de dienstverlener van toepassing die te ontlenen zijn aan de algemene voorwaarden van de betreffende dienstverlener.

Goedkeuring van bestellingen

De s.Oliver online shop behoudt zich het recht voor om online bestellingen niet aan te nemen. De s.Oliver online shop keurt naar eigen believen een bestelling al dan niet goed. Wanneer een online bestelling niet door s.Oliver wordt uitgevoerd, deelt de s.Oliver online shop dit onverwijld aan de koper mee.

De s.Oliver online shop neemt geen bestellingen van klanten aan, die de minimale leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Een bestelbevestiging is nog geen bindende koopovereenkomst. De koopovereenkomst gaat pas van kracht door levering van de artikelen.

Voor het plaatsen van een bindende bestelling via het online systeem met winkelmandje moeten de volgende stappen worden ondernomen: Leg de door jou geselecteerde artikelen in het virtuele winkelmandje door te klikken op 'In het winkelmandje'. Je kunt het winkelmandje op elk gewenst openen en hierin wijzigingen aanbrengen door op dezelfde knop te klikken. Nadat je de gewenste artikelen in het winkelmandje hebt gelegd en via het winkelmandje op de knop 'Naar de kassa' hebt geklikt, worden de opties 'Inloggen', 'Nu registreren' en 'Verder zonder registreren' weergegeven.
Vervolgens kom je via het selecteren van (1) factuur- & bezorgadres, verzendmethode, het accepteren van onze algemene voorwaarden en (2) de betaalmethode bij (3) terecht bij het besteloverzicht. Hier kun je nogmaals je bestelgegevens controleren, wijzigen of de bestelling annuleren (bijvoorbeeld door het browservenster te sluiten).
De bestelling is pas volledig afgerond als je op de knop 'Nu kopen' klikt.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de artikelbeschrijving, worden alle artikelen zonder de afgebeelde decoratie geleverd.

Transportschade

Als artikelen met zichtbare schade aan verpakking of inhoud worden geleverd, moet de klant deze ongeacht zijn garantierechten direct bij de betreffende bezorger reclameren en goedkeuring weigeren. De klant moet bovendien onverwijld contact opnemen met de klantenservice van de s.Oliver online shop via de hotline 0900 655 655 6 (gratis) of deze op andere wijze (e-mail/post) contacteren, zodat de s.Oliver online shop overige rechten tegenover de verzender in acht kan nemen.

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren

Opslaan van bewoordingen uit de overeenkomst

De bewoordingen uit de overeenkomst worden bij s.Oliver niet opgeslagen en kunnen na afronden van de bestelling niet meer worden opgevraagd. U kunt de bestelgegevens echter meteen na het versturen uitprinten.

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van s.Oliver tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Wettelijke retourinformatie

Recht van herroeping

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. Het recht tot herroeping bestaat 14 dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (resp. in geval van deelleveringen de laatste goederen) in bezit heeft genomen.

Om uw recht van herroeping waar te nemen, dient u ons via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) te informeren over uw besluit om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit is echter niet verplicht. Uw herroeping dient te worden gericht aan:

E-Mail: widerruf@soliver.com

Telefoon: 0900 655 655 6*

Of per post: s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Abteilung eCommerce, Ostring, 97228 Rottendorf, Duitsland

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren

U kunt de overeenkomst ook herroepen door de goederen zonder commentaar te retourneren. Voor zover er wegens omstandigheden geen afwijkende situatie ontstaat, wordt de retournering van de goederen zonder commentaar als herroepingsverklaring waargenomen.

Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat het om de mededeling betreffende het waarnemen van het recht van herroeping resp. de goederen voor verstrijken van de termijn van herroeping zonder commentaar te versturen.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendwijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardbezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde methode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt toegepast, het zij dat er met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen; in geen geval worden u kosten voor deze terugbetaling berekend. Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de waren weer van u in ontvangst hebben genomen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang welk geval eerder van toepassing is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd naar het volgende adres te retourneren of overhandigen:

s.Oliver online shop, Parcel4you, Antwoordnummer 36034, 8000 ZG Zwolle

De termijn wordt nagekomen mits u de waren voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert. Wij nemen de kosten van de retournering voor onze rekening. U dient de waardevermindering van de goederen slechts voor uw rekening te nemen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
Met het onderstaande modelformulier voor herroeping vervullen wij slechts onze wettelijke informatieplicht. Het is niet noodzakelijk dat u ons de herroeping apart, bijv. m.b.v. het onderstaande formulier, mededeelt. Een retournering van de goederen zonder commentaar is als herroepingsverklaring voldoende.

Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen)

  • Naar s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Ostring, 97228 Rottendorf, e-mail: widerruf@soliver.com
  • Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende service (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (slechts in geval van schriftelijke mededeling)
  • Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

Gegevensbescherming en bescherming van crediteuren

Alle persoonsgegevens worden in principe vertrouwelijk behandeld.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden voor bewerking en uitvoering van uw bestelling verwerkt, gebruikt en opgeslagen. Zo nodig worden uw gegevens ook aan gerelateerde bedrijven en/of onze dienstverleners verstrekt en door deze verwerkt en gebruikt voor afhandeling van uw bestelling.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en brengt de leverancier zonder ingebrekestelling wettelijke rente in rekening vanaf de vervaldatum van de factuur. Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is, komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00.
Riverty Services Netherlands B.V. Telefoon 0850220101* e-mail service.nl@riverty.com

Wij wijzen erop dat wij uw adresgegevens (naam, adres, geboortedatum) bij selectie van de betaalmethode 'koop op rekening' - ter controle van uw kredietwaardigheid - verstrekken aan Experian Nederland, Verheeskade 25, NL-2521 BE Den Haag, waarvan wij informatie verkrijgen over uw betalingsgedrag tot dusver en uw kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedés met gebruikmaking van adresgegevens.

Bij de gegevensverwerking worden uw legitieme belangen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in acht genomen.

Kwaliteitsgarantie

In geval van aangekochte goederen met gebreken heeft de consument recht op kwaliteitsgarantie conform de wettelijke voorschriften. De klant kan met name een nakoming bij non-conformiteit verlangen (nieuwe levering of herstel van gebreken). s.Oliver behoudt zich echter het recht voor om de klant een nieuwe levering aan te bieden als het herstel van de gebreken een onevenredige inspanning vergt. De aanspraak op garantie verloopt twee jaar na levering van de goederen. De koper dient zijn aanspraak op garantie geldend te maken door het bestelnummer, zijn naam en adres, evenals een korte reden te vermelden. Op verzoek van s.Oliver retourneert de koper de defecte goederen ter controle op kosten en risico van s.Oliver naar het volgende adres:

s.Oliver online shop, Parcel4you, Antwoordnummer 36034, 8000 ZG Zwolle

Auteursrecht en handelsmerken

De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafieken, foto's, illustraties, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en software is auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden of gebruik is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Publiceren, distribueren, reproduceren en ander gebruik van de afbeeldingen is verboden.
Alle op de website gebruikte handelsmerken van s.Oliver zijn - tenzij anders vermeld - onze handelsmerken. Deze mogen niet gebruikt worden zonder onze schriftelijke goedkeuring vooraf.

Bedrijfsinformatie

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf
Duitsland

Telefoon: 0900 655 655 6*

E-Mail: onlineshop@nl.soliver.com

Beherende vennoot:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Directeur: Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe, Thomas Lurz

AG Würzburg HRA 7662
Btw-nummer: DE 812 318 148
IHK Würzburg-Schweinfurt

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de ODR-verordening:
De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) ter beschikking. Dit platform vindt u hier.
De s.s.Oliver Sales GmbH & Co. KG is niet bereid of verplicht tot deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie.

* regulier vast tarief van uw telefoonaanbieder, mobiele tarief kann variëren

Disclaimer voor links van derden

Voor zover websites van andere aanbieders voorhanden zijn, hebben wij geen invloed op diens inhoud. Om deze reden kan voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid worden overgenomen. Voor de inhoud van deze websites is telkens de desbetreffende aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gekoppelde websites werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht en herkenbare wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde websites is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet aanvaardbaar. Bij bekendwording van schendingen van het recht worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Update 22.07.2024

Opslaan als PDF