Aanmelden voor de nieuwsbrief en direct profiteren van 10%* korting    Nu aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief en direct profiteren van 10%* korting    Nu aanmelden

De s.Oliver online shop - privacybeleid

Privacyinstellingen


In uw privacyinstellingen kunt u zien welke diensten we gebruiken en kunt u te allen tijde, ook door de instellingen achteraf te veranderen, zelf beslissen of en in hoeverre u hiervoor toestemming wilt geven. De verwerking geschiedt op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a of evt. art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG.
Privacyverklaring


Hartelijk welkom in onze online shop! Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) en de landspecifieke uitvoeringswetgeving die van toepassing is op ons bedrijf.


Onze privacyverklaring maakt u duidelijk welke persoonsgegevens wij via onze website over u verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken, wanneer wij deze verwijderen en hoe uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd door veiligheidsmaatregelen. Ook brengen wij u op de hoogte van de betreffende rechtsgrondslag die deze gegevensverwerking toestaat. Bovendien wordt u geïnformeerd over uw wettelijk vastgestelde rechten die verband houden met de verwerking van deze gegevens. Om onze gegevensverwerking voor u zo transparant mogelijk te maken, verstrekken wij u eerst algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en vervolgens gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen:

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie waarmee identificatie van een natuurlijk persoon mogelijk is. Daartoe behoren met name naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.


Anonieme gegevens zijn gegevens, waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden.


Verantwoordelijke partij in het kader van de wet inzake gegevensbescherming is:


s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf, Duitsland


Telefoon: 0900 – 65 56 556


E-mailadres: onlineshop@nl.soliver.com
Gegevensverzameling/persoonsgegevens


Wij verzamelen persoonsgegevens conform de wettelijke regelgeving. Alle persoonsgegevens, die wij via de website over u ontvangen, zullen wij alleen verwerken voor de hieronder nader beschreven doeleinden. Dit geschiedt in het kader van de steeds vermelde wetgevingen resp. alleen met uw instemming.


Wanneer een gegevensverwerking is toegestaan, is met name bepaald in art. 6 van de EU-AVG. s.Oliver verzamelt persoonsgegevens, indien

 • u toestemming hebt verleend (art. 6 lid 1 sub a of lid 1 zin 1 sub a EU-AVG),
 • de gegevens vereist zijn voor de naleving van een overeenkomst / precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1 sub b EU-AVG),
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1 sub c EU-AVG) of
 • de gegevens noodzakelijk zijn ter vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf, mits uw rechtmatige belangen niet zwaarder wegen (art. 6, lid 1 sub f EU-AVG). Wij zien vooral in de volgende gevallen een zwaarder wegend, rechtmatig belang bij de gegevensverwerking:
  1. Trackingmethoden en de plaatsing van cookies
   Om u een optimale, op uw individuele behoeften afgestemde gebruikerservaring in onze online shop en met onze advertenties te kunnen bieden, werken wij samen met verschillende dienstverleners en technologieaanbieders en maken we daarbij gebruik van cookies en trackingmethoden. Hierbij beroepen we ons, voor zover mogelijk, op ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking; in de meeste gevallen vragen wij u echter voorafgaand om toestemming (art. 6 lid 1 sub a of art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG), die u uiteraard te allen tijde via de privacyinstellingen kunt herroepen. Onder de rubriek 'Trackingmethoden en de plaatsing van cookies' vindt u gedetailleerde informatie.

  1. Fraudepreventie en vermindering van wanbetaling
   Om het risico op wanbetaling te verminderen, vindt er tijdens het bestelproces een kredietwaardigheidsonderzoek plaats dat verantwoordelijk is voor de selectie van de getoonde betaalwijzen. Daarna worden alle doorgegeven en als fraudegevoelig aangemerkte orders gecontroleerd door een medewerker en worden er passende maatregelen genomen ter voorkoming van fraude. Verdere informatie vindt u onder de rubriek: „Betaalsystemen / kredietwaardigheidsonderzoek / fraudepreventie“.

  1. Waarborging van de veiligheid van onze systemen / vaststelling van storingen
   Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder om aanvallen op onze webserver af te weren, worden gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1 sub f EU-AVG door ons opgeslagen. Deze kunnen niet worden herleid tot individuele gebruikers. We verzamelen met name de volgende gegevens: gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem / naam van de internetprovider / informatie over de website van waaruit u ons bezoekt / informatie over de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek / naam van het opgevraagde bestand / of het bestand bijv. al dan niet is overgedragen / overgedragen hoeveelheid gegevens / het IP-adres dat uw internetprovider aan u heeft toegewezen. De verzamelde persoonsgegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.Bewaartermijn resp. criteria voor het vastleggen van de termijn


De s.Oliver Sales GmbH & Co. KG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de periode die noodzakelijk is ter verwezenlijking van het specifieke doel van de verwerking of zolang er een wettelijke bewaartermijn (met name commercieel en fiscaalrechtelijk) bestaat. Na het bereiken van dit doel resp. na het verstrijken van de bewaarplicht worden de betreffende gegevens routinematig gewist.Doorgiften van gegevens


In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de gegevensverwerking door te geven. Dienaangaande bestaan verschillende ontvangers en ontvangercategorieën.


Interne ontvangers

Wij geven uw persoonsgegevens indien noodzakelijk door binnen de s.Oliver Group (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Natuurlijk voldoen we aan het daaraan verbonden regelgevingskader en garanderen we dat uw gegevens volgens de voorschriften worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers, die op grond van hun werkzaamheden toegang tot de gegevens nodig hebben, bijv. voor het uitvoeren van uw bestelling of om contact op te nemen bij eventuele vragen.


Externe ontvangers

Persoonsgegevens worden, met inachtneming van de wettelijke vereisten, doorgegeven aan de volgende ontvangercategorieën:

 • Dienstverleners in het kader van de orderverwerking
 • Expediteurs, leveranciers, betaaldiensten
 • Bedrijven die het kredietwaardigheidsonderzoek uitvoeren
 • Bedrijven die marketingdiensten leveren
 • Dienstverleners in het kader van communicatiesystemen
 • Overheden en instanties, indien dit noodzakelijk resp. vereist is

Veilige overdracht van uw gegevens


Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegde personen, maken we gebruik van adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De beveiligingsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts continu gecontroleerd en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast.


De veiligheid van uw gegevens gaat ons natuurlijk ook tijdens de overdracht binnen de s.Oliver Group of naar onze partners/derden aan het hart – daarom wordt er gekozen voor veilige overdrachtmethoden:


De overdracht van gegevens geschiedt over het algemeen via versleutelde verbindingen. Hiervoor gebruiken we geavanceerde protocollen, zoals TLS 1.2 met PFS.


De uitwisseling van gegevens van en naar onze website is daarom uitsluitend versleuteld. Voor onze website bieden wij als overdrachtsprotocol HTTPS aan, altijd gebruikmakend van de actuele cryptografische protocollen.Links naar andere aanbieders


Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de websites van andere bedrijven. Indien er links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom kan voor deze inhoud ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid worden aanvaard. De betreffende aanbieder of exploitant van de sites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gelinkte websites zijn op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen en herkenbare misdrijven. Op het moment van het plaatsen van de links is geen onwettige inhoud vastgesteld. Een permanente controle op de inhoud van gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht. Bij kennisneming van rechtsschendingen worden dergelijke links onverwijld verwijderd.Rechten van betrokkenen


Wij informeren u hieronder graag over de rechten die u als betrokkene kosteloos kunnen toekomen.

 • Inzage: wij informeren u er graag over of wij persoonsgegevens van u hebben en verwerken en zo ja, welke.
 • Correctie: indien persoonsgegevens bij ons fout zijn opgeslagen, zullen wij deze natuurlijk graag corrigeren.
 • Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde wettelijke voorwaarden laten beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van de ons ter beschikking staande gegevens betwist.
 • Gegevenswissing: graag wissen wij desgewenst uw persoonsgegevens onafhankelijk van ons verwijderbeleid indien dit ons om wettelijke redenen is toegestaan.
 • Bezwaar: u kunt met opgave van bijzondere redenen bezwaar maken tegen de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens die baseert op een belangenafweging.
 • Herroeping: indien u ons toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze natuurlijk zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst herroepen.
 • Overdraagbaarheid van de gegevens: wij verstrekken u of een door u benoemde derde graag de u betreffende persoonsgegevens, die wij in het kader van het sluiten van een overeenkomst of uw toestemming hebben ontvangen en die gebaseerd zijn op een geautomatiseerd gegevensverwerkingsproces, in een gangbaar en algemeen machineleesbaar formaat.

U kunt via de vermelde contactmogelijkheden te allen tijde aanspraak maken op uw rechten als betrokkene of ons raadplegen met betrekking tot gegevensbescherming. Onze organisatie voor gegevensbescherming staat graag tot uw beschikking via privacypolicy@soliver.com.Recht om een klacht in te dienen bij toezichthouder


Het staat u natuurlijk te allen tijde vrij om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die op u van toepassing is. Onze toezichthoudende autoriteit staat u ook ter beschikking. Deze is:


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Duitsland


Verdere vragen

U kunt te allen tijde vertrouwelijk contact opnemen met onze organisatie voor gegevensbescherming via privacypolicy@soliver.comTrackingmethoden en de plaatsing van cookies


Zoals aan het begin vermeld, willen wij u met onze online shop en onze advertenties een optimale gebruikerservaring bieden die op uw individuele behoeften is afgestemd. Hiervoor werken we samen met verschillende dienstverleners en technologieaanbieders en maken we gebruik van cookies en trackingmethoden. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie:


Econda webanalyse

Om het websitedesign op de behoeften af te stemmen en te optimaliseren, worden de volgende gegevens anoniem verzameld met behulp van oplossingen en technologieën van econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland (www.econda.de):

 • informatie over het gebruikte apparaat (bijv. besturingssysteem, browser, schermresolutie, ingestelde taal)
 • informatie over bekeken pagina's tijdens het bezoek aan de website (bijv. categorie- of productdetailpagina's)
 • informatie in het kader van het bestelproces (bijv. bestelnummer, geslacht, geboortedatum, bezorg- en betaalmethode, adresgebied)
 • informatie over toegangsgegevens (bijv. toegang via de digitale newsletter, andere websites of promotionele online activiteiten)

De omvang van de opgeslagen en verwerkte gegevens is uitsluitend beperkt tot het uitvoeren van statistische evaluaties binnen de tool econda Analytics. Hiertoe worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser weer opnieuw wordt herkend. IP-adressen worden rechtstreeks na ontvangst onherkenbaar gemaakt, zodat een koppeling van gebruikersprofielen aan IP-adressen onmogelijk is.


Het verzamelen van gegevens en het gebruik van de tool is technisch noodzakelijk om de functies en de presentatie van onze website op verschillende apparaten, besturingssystemen en browsers voortdurend te optimaliseren en om ons aanbod voor u als gebruiker interessanter te kunnen maken en is daarom gebaseerd op het rechtmatige belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de EU-AVG. De verzamelde gegevens worden voor een periode van 5 jaar opgeslagen en worden niet doorgegeven aan derde landen.


Hier kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.


Google Analytics (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG / art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website maakt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De op deze wijze opgeslagen informatie wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Als IP-anonimisatie is geactiveerd, wordt uw IP-adres ingekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt een volledige evaluatie plaats door Google.


In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gelinkt aan andere gegevens van Google.
De persoonsgegevens van gebruikers worden na 26 maanden gewist of geanonimiseerd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in het ‘Cookie Consent Tool’ op de website. We hebben met Google voor het gebruik van Google Analytics een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen, waarmee Google verplicht is de gegevens van onze bezoekers van onze website te beschermen en deze niet door te geven aan derden.
Deze service kan de verzamelde gegevens naar een ander land doorsturen. Houd er rekening mee dat deze service gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische ruimte en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en controledoeleinden zonder dat u het recht hebt om in beroep te gaan. We nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 44 en volgende van de EU-AVG om het beschermingsniveau van gegevens in het derde land te waarborgen.


Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


Als u het gebruik van klassieke Google Analytics weigert door het gebruik van cookies in onze toestemmingsbanner te weigeren, worden de bovengenoemde persoonsgegevens van u niet verzameld. Bij een nieuw bezoek aan onze website wordt u bijvoorbeeld niet herkend. Er wordt slechts één sessie-ID gegenereerd, die bij elk bezoek wordt vernieuwd. Om toch een statistische analyse van onze website te kunnen genereren, is deze tijdelijke sessie-ID gekoppeld aan uw leeftijd, geslacht, land, verkorte postcode (97XXX) en transactie-ID. Bovendien wordt het IP-adres geregistreerd, wat echter wordt ingekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt een volledige evaluatie plaats door Google.


Wij baseren deze zuiver statistische analyses op ons rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de EU-AVG. U kunt de registratie van deze gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google Tag Manager (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG)

Deze website gebruikt de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Door deze dienst kunnen website tags worden beheerd via een interface. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein. Dit houdt in: in principe worden er geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze geldig voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.


Meer informatie is te vinden op: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html


Usercentrics (art. 6 lid 1 sub c, f EU-AVG)

We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om uw toestemming te verkrijgen en te beheren. De beheerder is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Die Usercentrics Consent Management Plattform verzamelt apparaatinformatie, browserinformatie, opt-in- en opt-out-gegevens, datum en tijd van bezoek, aanvraag van URL's en paginapad van de website via JavaScript. Met deze JavaScript kan Usercentrics GmbH de gebruiker informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en zijn/haar toestemming verkrijgen, beheren en documenteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 lid 1 zin 1 sub c en f AVG, omdat wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te bewijzen (overeenkomstig artikel 7 lid 1 EU-AVG). Het doel is om de voorkeuren van de gebruikers te kennen en ze dienovereenkomstig te implementeren en ze rechtszeker te documenteren. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het loggen en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van de toestemming) worden drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens onmiddellijk gewist of op verzoek aan de verantwoordelijke instantie doorgegeven in de vorm van een gegevensexport. De gebruiker kan de uitvoering van JavaScript te allen tijde permanent voorkomen door de juiste instellingen in zijn/haar browser, wat ook zou verhinderen dat Usercentrics JavaScript uitvoert. Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/privacy-policy/


Zoekmachines

Wij gebruiken trackingmethoden van de zoekmachineproviders om onze advertenties te optimaliseren, zodat u onze online shop ook in de toekomst gemakkelijk kunt vinden bij relevante zoekopdrachten in gangbare zoekmachines. Om de relevantie van een advertentie te bepalen, wordt bijvoorbeeld geregistreerd, welke categorieën de bezoeker van de shop interesseren en of er een bestelling is geplaatst. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd doorgegeven aan de zoekmachineprovider. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Google AdWords Remarketing & conversion tracking

Onze website gebruikt de functies van Google AdWords Remarketing; hiermee maken wij reclame voor onze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Met dat doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat dat automatisch op uw interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID en op basis van de door u bezochte sites. De verwerking geschiedt op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG. U kunt uw privacyinstellingen te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Een verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u er tegenover Google mee hebt ingestemd dat de geschiedenis van uw webbrowser en app door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account gebruikt wordt voor het personaliseren van de advertenties die u op internet bekijkt. Als u in dit geval tijdens het bezoek van onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te creëren en definiëren voor cross-device remarketing. Daarvoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.


Deze website gebruikt het online advertentieprogramma 'Google AdWords' en, in het kader van Google AdWords, conversion tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Wij gebruiken het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. In verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke promotionele activiteiten zijn. Hiermee streven we ernaar u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bewerkstelligen.


Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google getoonde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen hierdoor niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De via conversiecookies verkregen informatie is bedoeld om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een webpagina met een conversion tracking tag is doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.


U kunt de plaatsing van advertentiecookies bij Google permanent deactiveren via de volgende link: https://adssettings.google.com


U kunt ook informatie inwinnen over het plaatsen van cookies bij de Digital Advertising Alliance via het webadres www.aboutads.info en uw instellingen aan de hand hiervan aanpassen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en in elk afzonderlijk geval over het accepteren beslist of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van onze website.


Google LLC kan persoonsgegevens eventueel verzenden naar de VS. Houd er rekening mee dat met uw toestemming derhalve een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU/ EER geschiedt, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Meer informatie en de privacyverklaring inzake advertenties en Google kunt u hier nalezen: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Bing Ads

Deze website maakt gebruik van de conversion tracking technologie 'Bing Ads' van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 180 dagen en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Indien in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit alleen met uw voorafgaande toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


De via conversiecookies verkregen informatie is bedoeld om conversiestatistieken op te stellen; met andere woorden te registreren hoeveel gebruikers na het klikken op een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar een webpagina met een conversion tracking tag is doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.


Als u niet aan de tracking procedure wilt deelnemen, kunt u uw instemming herroepen via de privacyinstellingen of door het cookie van de Bing Ads conversion tracking in uw webbrowser via gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de statistieken van conversion tracking opgenomen. U kunt ook de deactiveringspagina voor consumenten in de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ gebruiken om te controleren of advertentiecookies van Microsoft in uw browser zijn geplaatst en deze te deactiveren.


Op het onderstaande webadres vindt u meer informatie over de privacyverklaring van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


Crealytics

Wij maken gebruik van Crealytics' Conversion Tracking, een reclame-analysedienst van Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlijn, Duitsland (hierna 'Crealytics' genoemd). In dit verband plaatsen wij cookies en verzamelen wij gegevens over uw gebruik van onze website. De gegevens, inclusief bestel- en klant-ID en uw verkorte IP-adres, worden aan Crealytics gepseudonimiseerd doorgegeven voor verwerking. In het bijzonder wordt hierbij bepaald of u ons hebt bereikt door op een advertentie van Crealytics te klikken en of dit heeft geleid tot een door ons gedefinieerd gewenst succes ('conversie'). Deze gegevens worden doorgegeven aan een service van Crealytics in Duitsland en aldaar opgeslagen. Crealytics gebruikt deze informatie om analyses en evaluaties over het gebruik van onze website te genereren. Crealytics kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien de wet dit vereist. Uw gegevens worden door Crealytics opgeslagen gedurende een periode van 9 weken. Na afloop van deze periode worden de gegevens gewist en worden alleen geaggregeerde statistieken bewaard. Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Er vindt geen overdracht aan derde landen plaats.


Display

Wij werken met Display netwerken en dienstverleners samen om u ook op externe websites relevante advertentiebanners te kunnen tonen. Om de advertenties te kunnen optimaliseren, gebruiken we cookies en trackingmethoden die gegevens over het surfgedrag verzamelen, deze in cookies opslaan en gepseudonimiseerd overdragen aan de technologieaanbieder. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Orangedotcom

Orangedotcom respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de (persoons)gegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. Orangedotcom maakt gebruik van Adform technologie voor online display advertising. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van je toestemming in overeenstemming met art. 6 I sub a DSGVO. Door gebruikmaking van de pixels kunnen bezoekers worden gevolgd. Na het aanklikken van de advertentie word je doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder.


Adform is een dienst van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal., DK-1408 Kopenhagen. Adform maakt gebruik van cookies om je relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan je browser toegekend om te controleren welke advertenties in je browser werden weergegeven en welke advertenties werden opgeroepen. Het gebruik van Adform cookies maakt het enkel mogelijk dat Adform en haar partnerwebsites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Adform naar een server gestuurd en aldaar opgeslagen.


We verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • Type browser en de instellingen ervan Informatie over het besturingssysteem van het apparaat
 • Cookie-informatie
 • Informatie over andere identificatoren die aan het apparaat zijn toegewezen
 • Het IP-adres van waaruit het apparaat toegang heeft tot de website of de mobiele applicatie van een klant
 • Informatie over de activiteit van de gebruiker op dat apparaat, inclusief bezochte of gebruikte webpagina's en mobiele apps

Features die we gebruiken:

 • Offline datamatching: het combineren van gegevens uit offline bronnen die in eerste instantie in een andere context zijn verzameld met gegevens die online zijn verzameld ter ondersteuning van een of meer doeleinden.
 • Apparaatkoppeling: het verwerken van gegevens om meerdere apparaten die aan dezelfde gebruiker toebehoren te koppelen ter ondersteuning van een of meer doeleinden.
 • Nauwkeurige geografische locatiegegevens: het verzamelen en ondersteunen van nauwkeurige geografische locatiegegevens ter ondersteuning van een of meer doeleinden.

Doeleinden die we hanteren:

 • Personalisatie
 • Selectie van advertenties, levering, rapportage
 • Meting
 • Inhoudelijke selectie, levering, rapportage
 • Opslag van en toegang tot informatie

Door dit te gebruiken verklaar je jezelf akkoord met de verwerking van de over jou geregistreerde gegevens door Adform op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven aangegeven doeleinden. Je kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden aangemaakt en die betrekking hebben op je gebruik (inclusief je IP-adres) worden opgeslagen bij Adform, evenals de verwerking van deze gegevens door Adform, door de volgende website te bezoeken.


The Trade Desk

Deze website gebruikt cookies van The Trade Desk, Inc. (Global HQ 42 N. Chestnut St Ventura, CA 93001 USA, EEA The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Groot-Brittannië) om de snelheid en beschikbaarheid van onze website te controleren en te verbeteren.


The Trade Desk biedt wat in de industrie een Demand Side Platform (DSP of Platform) wordt genoemd. TTD levert technologie die helpt bij het beheren van digitale reclamecampagnes via vele kanalen, zoals websites, apps, audio, smart-tv's en andere videocommunicatie.


De volgende gegevens worden verzameld:


De gegevens die TTD verzamelt en verwerkt:


De volgende pseudonieme gegevens:

 • unieke cookie- en apparaat-identificatoren
 • advertentie-identificatoren voor mobiele apparaten
 • IP-adressen
 • browsegeschiedenis van de advertentie-impressies die we zien
 • informatie over je interesses die we uit de browsegeschiedenis afleiden
 • informatie over je interesses die door klanten en partners op het platform worden opgeslagen en/of gebruikt.
 • locatie-informatie
 • type, versie en instellingen van de browser en het apparaat

https://www.thetradedesk.com/general/privacy#privacy-full-privacy-policy


Cookies worden alleen op je apparaat geplaatst als je ze accepteert via de cookie-banner die verschijnt als je onze website bezoekt. Naast het beheren van je cookievoorkeuren op de cookie-banner kun je ook op elk moment je cookies verwijderen. In dit geval wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen van je eindapparaat verwijderd. Bij deze dienst worden de gegevens na afloop van het bezoek verwijderd. Er worden geen gegevens opgeslagen. Bezoek http://www.adsrvr.org als je direct naar onze opt-out wilt gaan.


De gebruikelijke opslagperiode van TTD-cookies is één jaar nadat je de laatste advertentie via TTD hebt gezien.


Het verwerken baseren we op de toestemming die je hebt gegeven conform artikel 6 lid 1 sub a EU AVG. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). Je kunt je toestemming hierna te allen tijde intrekken via onze cookie-banner. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacypolicy@soliver.com.


Portalen

Buiten onze online shop presenteren we u onze spannendste aanbiedingen en populairste producten ook op externe productportalen, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden. Om de productselectie te optimaliseren, gebruiken we cookies en trackingmethoden, bijvoorbeeld om vast te stellen welke artikelen bijzonder populair zijn en of er een bestelling is geplaatst naar aanleiding van de advertentie. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


shopalike

We gebruiken op onze website een cookie van Visual Meta GmbH (“VM”, Alexanderstraße 1-5, 10178 Berlijn, Duitsland), de webmaster van de portalen LadenZeile en ShopAlike. Deze cookie, een klein tekstbestandje, wordt bij de afsluiting van een bestelproces op het apparaat van de gebruiker uitgevoerd. Daarbij worden persoonsgegevens over het bestelproces (waarde van het winkelmandje en tracking-ID) verzonden naar uw apparaat en van daaruit naar VM. VM legt daarbij uw IP-adres in een gepseudonimiseerd formaat vast. Het doel van deze verwerking is om verkopen te koppelen, marketingmaatregelen toe te passen en de uitoefening van civielrechtelijke procedures. De verwerking geschiedt op basis van uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG, § 15, lid 3 van de Duitse telemediawet.


De gegevens worden alleen binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte verwerkt. De cookies hebben een bewaartermijn van 60 dagen.


U kunt via onze consent banner te allen tijde uw toestemming met werking voor de toekomst intrekken. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de consent banner op elk eindapparaat afzonderlijk dient te worden doorgevoerd.


Privacyinstellingen


Meer informatie over gegevensbescherming van Visual Meta GmbH vindt u via https://www.ladenzeile.de/datenschutzerklaerung.html


De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Natuurlijk kunt u cookies op uw eindapparaat ook handmatig via de instellingen van uw browser of met behulp van software deactiveren, beperken of wissen.


Let op: Indien u de plaatsing van cookies deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website geheel worden gebruikt.


Affiliate

Wij werken met affiliateprogramma's samen en gebruiken hun cookies en trackingmethoden, zodat u geen enkele spannende actie mist en kunt profiteren van onze bonusprogramma's. Affiliateprogramma's zijn partnernetwerken van afzonderlijke website-exploitanten, zoals portalen voor vouchers, bonusprogramma's en bloggers. Met behulp van de technologieën wordt vastgesteld of de gebruikte reclamemiddelen van de affiliates een bestelling hebben gegenereerd, waardoor u en de partner profiteren. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Performance Horizon Group Limited (hierna Partnerize)

Wij werken samen met de Performance Horizon Group Limited, 8th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA, Verenigd Koninkrijk (hierna 'Partnerize'). In het kader van zijn trackingdiensten slaat Partnerize voor het documenteren van transacties (bijv. leads en sales) cookies op op de eindapparaten van gebruikers, die websites of andere online aanbiedingen van de klanten van Partnerize bezoeken of gebruiken (bijv. een bestelling plaatsen in een webshop). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een correcte toekenning van de effectiviteit van een advertentiecampagne en de betreffende afrekening in het kader van het netwerk ervan.


In een cookie wordt enkel de informatie opgeslagen wanneer door een eindapparaat een specifieke advertentiecampagne is aangeklikt. In de Partnerize tracking cookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden gekoppeld. Middels deze cijferreeks wordt het affiliateprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (bijv. het klikken) gedocumenteerd. Hierbij verzamelt Partnerize ook informatie via het eindapparaat, waarmee een transactie is uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de gebruikte browser.


Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Indien u het niet eens bent met de opslag van cookies in uw browser, kunt u deze opslag weigeren via de betreffende browserinstelling. U kunt het opslaan van cookies in uw betreffende browser deactiveren onder extra's / internetopties. U kunt de opslag ook beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt, zodra er een cookie wordt verzonden. Hou er echter rekening mee dat u in dit geval te maken zult krijgen met een beperkte weergave van onlinediensten en een beperkte gebruikersondersteuning. U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen. In dit geval wordt de hierin opgeslagen informatie verwijderd van uw eindapparaat. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Partnerize vindt u in het privacybeleid van het bedrijf: https://partnerize.com/de/datenschutzerklärung


AWIN performance advertising network

Wij zijn aangesloten bij het performance advertising network van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland (hierna 'AWIN' genaamd). Voor het documenteren van transacties (bijv. leads en sales) slaat AWIN in het kader van haar trackingdiensten cookies op op de eindapparaten van gebruikers, die websites of andere online aanbiedingen van AWIN's klanten bezoeken of gebruiken (bijv. een bestelling plaatsen in de webshop). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een correcte toekenning van de effectiviteit van een advertentiecampagne en de betreffende afrekening in het kader van het netwerk ervan. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


In een cookie wordt aanvankelijk enkel de informatie opgeslagen wanneer van een eindapparaat een specifieke advertentiecampagne is aangeklikt. In de AWIN tracking cookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden gekoppeld. Middels deze cijferreeks wordt het affiliateprogramma van een adverteerder, de uitgever, het tijdstip van de actie van de gebruiker (bijv. het klikken) gedocumenteerd. Hierbij verzamelt AWIN ook informatie via het eindapparaat, waarmee een transactie is uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de gebruikte browser. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, geschiedt de beschreven verwerking op basis van ons gerechtvaardigde financiële belang bij de afwikkeling van provisiebetalingen met AWIN conform art. 6 lid 1 sub f AVG.


Indien u het niet eens bent met de opslag van cookies in uw browser, kunt u deze opslag weigeren via de betreffende browser-instelling. U kunt het opslaan van cookies in uw betreffende browser deactiveren onder extra's / internetopties. U kunt de opslag ook beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt, zodra er een cookie wordt verzonden. Hou er echter rekening mee dat u in dit geval te maken zult krijgen met een beperkte weergave van onlinediensten en een beperkte gebruikersondersteuning. U kunt cookies ook te allen tijde verwijderen. In dit geval wordt de hierin opgeslagen informatie verwijderd van uw eindapparaat.


Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN vindt u in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/nl/juridisch


Retargeting

We werken samen met retargeting providers, zodat we u advertentiebanners op externe websites met relevante producten kunnen tonen, waarvoor u in onze online shop al een keer interesse hebt getoond, maar die u nog niet hebt gekocht. Hiervoor worden op onze website bewegingsgegevens geregistreerd, bijv. welke artikelen u hebt bekeken of in uw winkelmandje hebt gelegd. Wees niet verbaasd: als u besluit bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens met het oog op retargeting, wordt er een nieuw venster geopend dat u doorstuurt naar onze retargeting provider. Volg de op de pagina aangegeven instructies om te garanderen dat er in de toekomst geen gegevens meer aan deze partner worden doorgestuurd. Sla vervolgens uw gegevens op om het proces te voltooien. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Criteo

Op deze website wordt door de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ('Criteo') met behulp van cookie-tekstbestanden informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in gepseudonimiseerd formaat verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Criteo analyseert het surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan vervolgens doelgericht productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zgn. publishers) tonen. De verzamelde gegevens kunnen in geen geval gebruikt worden voor het persoonlijk identificeren van de bezoekers van deze website. Uw gegevens worden niet op een andere manier gebruikt of aan derden verstrekt. De gegevens worden maximaal 13 maanden opgeslagen en vervolgens automatisch gewist.


Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen.


Meer informatie over de technologie van Criteo vindt u in de privacyverklaring van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/


Sociale netwerken

Om u spannende acties en op u afgestemde advertenties op uw favoriete socialmediakanalen te kunnen tonen, gebruiken wij hun cookies en trackingtechnologieën. Hiervoor worden gepseudonimiseerde gegevens naar de netwerken verzonden en eventueel door het netwerk samengevoegd met andere gegevens. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Facebook website custom audiences ('Facebook-pixel')

Deze website maakt gebruik van de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ('Facebook'), of als u een inwoner bent van de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.


Bij uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van gebruikers worden bijgehouden, nadat deze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan een bijdrage leveren aan een optimalisatie van toekomstige reclamecampagnes. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken.


U kunt Facebook en diens partners in staat stellen om reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Bovendien kan daartoe een cookie op uw computer worden opgeslagen.


De Facebook Pixel verzamelt bovendien de volgende gegevens door het gebruik van onze website: e-mailadres, geslacht, stad, regio, postcode, land, voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum. Daardoor krijgt Facebook de mogelijkheid om uw gegevens aan een bepaald Facebook-profiel te koppelen en daar geschikte promotionele activiteiten te tonen.


Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij ons op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt en worden ze verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Zonder herroeping bedraagt de bewaartermijn van de gegevens 180 dagen. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.


Een toestemmingsverklaring betreffende het gebruik van de Facebook Pixel mag enkel worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Indien u jonger bent, verzoeken wij u om toestemming te vragen aan een ouder of voogd. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU/EER, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Om het gebruik van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw browser-instellingen zo veranderen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden geplaatst resp. reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies op onze webpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd.


U kunt het gebruik van cookies door derden zoals bijv. Facebook ook deactiveren op de website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/


Hier krijgt u specifieke informatie omtrent de Facebook Pixel en de werking ervan: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


U kunt de gegevensverwerking hier herroepen.


YouTube

YouTube is een videosite van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (hierna 'YouTube' genoemd). In onze online diensten hebben we minstens één plug-in van YouTube geïntegreerd. Als u een online dienst gebruikt die een plug-in van YouTube bevat, wordt er door uw browser een directe verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de informatie aan YouTube verzonden dat uw browser de betreffende pagina van onze online diensten heeft bezocht, ook als u geen YouTube-account bezit of niet in uw account bent ingelogd. Deze informatie wordt door uw browser direct aan een server van YouTube in de VS verzonden en daar opgeslagen.


Als u tegelijkertijd in uw YouTube-account bent ingelogd, kan de bezochte pagina bovendien aan uw YouTube-account worden gekoppeld en maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen.


Als u deze verzending en opslag van uw gegevens en uw gedrag op onze online diensten door YouTube wilt voorkomen, dient u zich bij YouTube uit te loggen, voordat u onze pagina bezoekt en evt. door YouTube geplaatste cookies te verwijderen.


Verdere informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door YouTube vindt u aldaar in de privacy richtlijnen via https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines en in het privacybeleid van Google via https://www.google.com/policies/privacy/.


Bij het verzamelen van gegevens beroepen wij op uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Personalisering

Wij vinden uw individuele shopervaring belangrijk! Wij verzamelen gegevens over uw bewegings- en koopgedrag in onze shop om u individueel productadvies in de online shop en in de newsletter aan te kunnen bieden. Hiervoor gebruiken we cookies en trackingmethoden. Met uw toestemming geschiedt zo nodig een doorgifte van gegevens aan een derde land buiten de EU, dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (art. 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Econda Profile Tracking

Om u de best mogelijke winkelbeleving in onze online shop te kunnen bieden, maken wij gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan die ons in staat stellen u online net zo gedetailleerd te adviseren als een verkoper dat in een persoonlijk gesprek in een s.Oliver store kan doen. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat met name artikelen worden getoond die overeenkomen met uw interesses en dat oninteressante aanbiedingen worden verborgen. Bovendien helpt het u om u gemakkelijker te kunnen oriënteren in onze online shop, omdat bijvoorbeeld recent bekeken artikelen of artikelen van uw verlanglijstje kunnen worden weergegeven. Om een pseudoniem gebruikersprofiel aan te maken, verzamelen wij tijdens uw bezoek aan onze online shop verschillende gegevens. Voorbeelden hiervan zijn

 • informatie over de interesse in een artikel (bekeken artikelen, artikelen op uw verlanglijstje)
 • informatie over het koopgedrag (artikelen in winkelwagentje, gekochte artikelen)
 • informatie over het bestelproces (ordernummer, geslacht, verjaardag, bezorg- en betaalmethode)

Het toewijzen van deze gegevens aan een profiel geschiedt alleen met toestemming voor het creëren van een profiel of door u aan te melden als bestaande s.Oliver Card klant in de online shop of in de app conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG. Door de gegeven toestemming vormen wij een ID die u identificeert als een terugkerende bezoeker. Bovendien koppelen we de aanmelding aan de browser of het apparaat dat wordt gebruikt met het oog op doeleinden zoals verificatie, beveiliging en individualisering van uw account. Afhankelijk van uw instellingen kunnen we informatie van verschillende bezoeken koppelen aan verschillende apparaten om consistente en relevante informatie weer te geven. De gegevens worden verzameld met behulp van de technologie van econda GmbH Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland (www.econda.de) en gecombineerd in een profiel binnen het econda Audience Relationship-platform. Een overdracht van gegevens aan derden of derden landen vindt hierbij niet plaats.


Verder zullen de gegevens slechts worden verwerkt en opgeslagen gedurende de termijn die noodzakelijk is om het betreffende doel van de verwerking te bereiken of zolang er een wettelijke bewaartermijn (met name commerciële en fiscaalrechtelijke) bestaat. Na het bereiken van dit doel resp. na het verstrijken van de bewaarplicht worden de betreffende gegevens routinematig gewist. In totaal wordt een bewaartermijn van 5 jaar niet overschreden.


Commerce Cloud Einstein

De trackingdienst Commerce Cloud Einstein is een dienst van ons shopsysteem Salesforce Commerce, Salesforce.com Inc., 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA. De ontvanger van de gegevens is Salesforce.com EMEA Limited, Village 9 Floor 26 Salesforce Tower 110, Bishopsgate London, UKEC2N 4AY, Groot-Brittannië. Met behulp van deze dienst geven wij u passende productaanbevelingen die voor u interessant kunnen zijn. Dit bespaart u het zoeken naar het juiste product en stimuleert u bovendien om op andere manieren te combineren. Om u deze productaanbevelingen te kunnen doen, plaatst Salesforce na uw toestemming een cookie in uw browser die uw interesse in mogelijke artikelen volgt om u vervolgens de juiste aanbevelingen te kunnen doen. De volgende gegevens worden verzameld na toestemming:

 • IP-adres
 • E-mailadres (bij ingelogde bezoekers)

Door het activeren van het betreffende cluster geeft u uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a EU-AVG voor de relevante gegevensverwerking, die u hier uiteraard ook te allen tijde kunt herroepen door de privacyinstellingen te wijzigen. De bewaartermijn is 1 jaar. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). Meer informatie over de dienst Commerce Cloud Einstein vind je op: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr


Exactag

Als u in het kader van onze toestemmingsprocedure de opt-in voor één of meer van de bovengenoemde clusters (zoekmachines, display, portalen, affiliate, retargeting, sociale netwerken) hebt toegestaan, begint naast de betreffende tracking ook de event tracking van Exactag GmbH Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf, Duitsland. Exactag GmbH verzamelt en slaat op deze website en op diens subpagina's gegevens op die betrekking hebben op marketing- en optimalisatiedoelen. Op basis van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiertoe kunnen cookies en de techniek 'fingerprinting' worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker. De technologie 'fingerprinting' slaat omgevingsvariabelen van de internetbrowser op in een databank, zonder eenduidige gebruikersspecifieke gegevens, zoals een IP-adres, op te slaan. De cookies en/of 'fingerprinting' zorgen ervoor dat de internetbrowser bij een vervolgbezoek weer herkend wordt. De met de technologieën van Exactag verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk verkregen toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van de websitebezoeker.


Algemene informatie over de werking van cookies

Hieronder beschrijven we de werkwijze van de cross-device pagina-optimalisatie. Onze webpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze hebben het doel om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen.


Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op onze websites te kunnen analyseren. Zo kunnen we de inhoud van de website doelgericht afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Bovendien bieden cookies ons de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en het plaatsen van de advertentie bijvoorbeeld te laten bepalen door de thematische interesses van de gebruikers.


De gebruikte cookies hebben een individuele gebruikers-ID. Via bepaalde interfaces is het voor ons mogelijk om de verschillende gebruikers-ID's aan individuele klanten te koppelen (bijv. bij het aanmelden in onze webshop met een smartphone en met een computer) en zo een cross-device optimalisatie van onze website tot stand te brengen.


De gebruikte cookies hebben op grond van het doel van de verwerking een lange levensduur en worden – indien u geen bezwaar maakt of de cookies wist – automatisch verwijderd na 6 maanden.


Natuurlijk kunt u cookies op uw eindapparaat ook handmatig via de instellingen van uw browser of met behulp van software deactiveren, beperken of wissen.


Let op: Indien u de plaatsing van cookies deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website geheel worden gebruikt.
Gegevensverwerking in de newsletter (art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)


Op onze website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze kosteloze newsletter. Als u hebt ingestemd met het ontvangen van de s.Oliver newsletter gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van (indien mogelijk persoonlijke) informatie over producten, acties, wedstrijden en nieuwtjes op het gebied van mode en fashion evenals enquêtes over de algemene klanttevredenheid. Deze gegevens slaan wij op en verwerken wij met het oog op het versturen van de newsletter. Na het bestellen op deze website stellen wij u in staat om reviews over producten en bestellingen te plaatsen bij de onafhankelijke feedback company eKomi. U krijgt hiertoe een verzoek per e-mail.


Een cross-device gebruikersprofiel voor persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen

Als u bovendien hebt ingestemd met het ontvangen van onze newsletter, die is afgestemd op uw individuele interesses, verwerken wij naast uw e-mailadres in het bijzonder uw naam en profielgegevens voor het verzenden van de newsletter. Met uw toestemming registreren wij uw gebruikersgedrag op deze website, onze mobiele fashion apps en onze newsletters.


De analyse van het gebruikersgedrag omvat in het bijzonder gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en creëert persoonlijke profielen resp. maakt gebruik van bestaande gegevens aan de hand waarvan uw interesse in artikelen of acties van s.Oliver kan worden afgeleid. Dergelijke gegevens kunnen afkomstig zijn uit koopovereenkomsten. Onder 'acties' worden met name de evenementen in onze verkooppunten, maar ook kortingsacties verstaan. Onder gegevens betreffende de afwikkeling van de overeenkomst vallen alle soorten gegevens die betrekking hebben op uw aankoop bij s.Oliver. Ook een artikel dat u hebt omgeruild resp. geretourneerd of de interesse die u toonde in een artikel dat niet leverbaar was, wordt tot deze gegevens gerekend. Daarbovenop komen nog de contactgegevens die u aan s.Oliver hebt verstrekt zoals aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en uw geboortedatum. Ook uw reactie op de reclamecampagnes van s.Oliver (bijv. de aan u verstuurde en geopende newsletters) en uw bezoekersgedrag op de website of in de app van s.Oliver (bijv. datum van het laatste bezoek en bekeken artikelen) kunnen worden opgeslagen.


Herroeping

De verwerking geschiedt conform art. 6 lid 1 sub a AVG en u kunt te allen tijde gebruikmaken van uw rechten als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de newsletter of het creëren van gepersonaliseerde gebruikersprofielen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, bijv. door u hier op onze website af te melden voor de newsletter. De link voor het afmelden vindt u ook onderaan elke newsletter.

Contactmogelijkheden


Contactformulier (rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a EU-AVG)

Op onze website vindt u een contactformulier dat gebruikt kan worden voor contactopname langs elektronische weg. Als u ons via het contactformulier benadert, verwerken wij de gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt met het oog op contactopname en beantwoording van uw vragen en verzoeken. Hierbij wordt het beginsel van gegevensminimalisering en gegevensvermijding in acht genomen, doordat u enkel de gegevens dient te vermelden die wij absoluut nodig hebben ten behoeve van de contactopname. Dit zijn uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, de onderwerpkeuze en het berichtenveld zelf. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische en juridische redenen. Alle overige gegevens zijn facultatieve velden en kunnen optioneel (bijv. voor een individuelere beantwoording van uw vragen) worden vermeld.
Social media


We zijn vertegenwoordigd in de 'sociale media'. Voor zover wij controle hebben over de verwerking van uw gegevens, garanderen wij dat deze in overeenstemming is met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.


Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over het recht inzake gegevensbescherming met betrekking tot onze aanwezigheid op sociale media.


De naam en het adres van de verantwoordelijken voor het bedrijf

Verantwoordelijk voor het optreden van de onderneming in de zin van de EU-AVG en andere bepalingen inzake gegevensbescherming zijn naast s.Oliver Sales GmbH & Co. KG:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Youtube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Het gebruik van deze platformen en hun functies valt echter onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).


Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Doel en rechtsgrondslag

Wij onderhouden zelf de fanpagina's om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen op deze manier te informeren over ons aanbod.


Daarnaast verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, activiteiten op de pagina's en door de bezoekers beschikbaar gestelde gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken geanalyseerd en ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op de generatie en presentatie.


Bovendien worden uw persoonsgegevens voor marktonderzoek, communicatie en reclame verwerkt door de aanbieders van de sociale media, maar ook door s.Oliver Sales GmbH & Co. KG. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van uw gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Hierdoor kunnen onder meer advertenties binnen en buiten de platformen worden weergegeven die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk hiervan kunnen in uw gebruikersprofielen ook gegevens worden opgeslagen die niet direct bij uw eindapparaten worden verzameld. De opslag en analyse geschiedt ook cross-device; dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als u als lid geregistreerd en ingelogd bent op de betreffende platformen.


Verder verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens.


De verwerking van uw persoonsgegevens door s.Oliver Sales GmbH & Co. KG geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij effectieve informatie en communicatie conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f EU-AVG.


Als u wordt gevraagd om toestemming te geven voor de gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming geeft door op een knop of iets dergelijks te klikken (opt-in), dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub a en art. 7 EU-AVG.


Uw rechten / mogelijkheid om bezwaar te maken

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk via onze pagina gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw opgeslagen ledengegevens in het betreffende netwerk, dient u

 • uit te loggen bij het betreffende netwerk, voordat u onze fanpagina bezoekt,
 • de aanwezige cookies op het apparaat te verwijderen en
 • uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten

Na het opnieuw inloggen bent u voor het netwerk echter weer als een specifieke gebruiker herkenbaar.


Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerkingen en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out) verwijzen wij u naar de volgende gelinkte informatie:


Facebook
Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.comInstagram
Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp en http://www.youronlinechoices.comYoutube
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en http://www.youronlinechoices.comOmdat wij geen volledige toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dient u zich bij het indienen van een claim rechtstreeks te richten tot de aanbieders van de sociale media, omdat elk van hen toegang heeft tot de persoonsgegevens van hun gebruikers, gepaste maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.


Opmerkingen over auteursrecht

Indien u foto's, teksten, ontwerpen, video's, muziek etc. op onze pagina wilt publiceren, dient u zich ervan bewust te zijn dat u daarmee mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.Bestellen in de webshop (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG)


In onze online shop bieden wij u voor de afwikkeling van uw bestelling twee mogelijkheden aan:

 • Creëren van een klantaccount (incl. deelname aan het s.Oliver Card-programma)
 • Als gast een bestelling plaatsen

Bij beide opties worden gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling en betaling, het kredietwaardigheidsonderzoek en de fraudepreventie. Deze verplichte velden zijn met een sterretje (*) gekenmerkt:

 • naam, straat, postcode, plaats, geboortedatum en e-mailadres
 • Bij een afwijkend bezorgadres worden naam, straat, postcode en plaats afzonderlijk opgevraagd

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens).


Creëren van een klantaccount (incl. de deelname aan het s.Oliver Card-programma):

Indien u in onze online shop kiest voor een registratie, hebt u het voordeel dat u de bestelgeschiedenis kunt inzien, uw basisgegevens kunt beheren, aan ons s.Oliver Card-programma deelneemt en dat uw ingevoerde gegevens voor toekomstige bestellingen worden opgeslagen.


Door afronding van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beschermde klantgedeelte. De online shop biedt u natuurlijk de mogelijkheid om wijzigingen in uw basisgegevens aan te brengen en gebruik te maken van de functie 'Mijn account'.


U kunt uiteraard uw toestemming voor het gebruik van uw account herroepen, uw klantaccount in de shop wordt dan gedeactiveerd.


Let op: Het door u gekozen wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Om deze reden kunnen zij u geen informatie verstrekken als u uw wachtwoord bent vergeten. Maak in dit geval gebruik van de functie 'wachtwoord vergeten' waarmee u per e-mail een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord krijgt toegestuurd. Geen enkele medewerker heeft het recht om telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord op te vragen. Vermeld daarom nooit uw wachtwoord indien u dergelijke verzoeken krijgt.


Plaatsen van een bestelling als gast:

Als u er in onze webshop voor kiest om als gast een bestelling te plaatsen, wordt er geen klantaccount in onze shop aangemaakt. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling dient u uw gegevens voor het verwerken van de bestelopdracht opnieuw in te voeren.


Bovendien zijn de gegevensverwerkingsactiviteiten van toepassing die bij de rubriek 'Trackingmethoden en de plaatsing van cookies' worden beschreven. Uiteraard staan de beschreven contactmogelijkheden en rechten als betrokkene tot uw beschikking.Betaalsystemen / kredietwaardigheidsonderzoek / fraudepreventie (art. 6 lid 1 sub b en f EU-AVG)


In onze webshop kunt u kiezen uit diverse betaalmethoden. Hiertoe worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld, zodat uw bestelling en betaling afgewikkeld kunnen worden. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische en juridische redenen.


Bepaalde persoonsgegevens, zie verplichte informatie, zijn nodig voor afwikkeling van de overeenkomst. Zonder deze gegevens zullen wij het afsluiten van de overeenkomst helaas moeten weigeren, aangezien we deze dan niet zullen kunnen uitvoeren. De gegevens zullen voor het verwerken van de betaling worden doorgegeven aan onze betalingsdienstaanbieder.


De door ons gebruikte betaalsystemen maken gebruik van een SSL-versleuteling voor een beschermde overdracht van uw gegevens.


Welke betaalmogelijkheden er tot uw beschikking staan, is afhankelijk van het resultaat van ons kredietwaardigheidsonderzoek.


Opmerking betreffende betaling met creditcard: Zoals gebruikelijk bij betalingen met een creditcard, worden de creditcardgegevens gecontroleerd en geautoriseerd door Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn, Duitsland.


Opmerking betreffende PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg. Als de persoon in kwestie tijdens het bestelproces in onze webshop voor de betaaloptie 'PayPal' kiest, worden er automatisch gegevens van de persoon in kwestie aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor deze betaaloptie stemt de persoon in kwestie in met de overdracht van persoonsgegevens die vereist is voor de afwikkeling van de betaling. Bij de persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven gaat het doorgaans om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, (mobiel) telefoonnummer of andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afwikkelen van de betaling. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die betrekking hebben op de desbetreffende bestelling. Details inzake gegevensbescherming bij PayPal zijn hier beschikbaar. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).


Kredietwaardigheidsonderzoek:

Bedrijf X respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het bestelproces zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. Bedrijf X zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop. Bedrijf X behoudt zich het recht voor om op de door de klant verstrekte gegevens een kredietrisicotoets uit te voeren bij Experian en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden.


Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via onlineshop@soliver.com.


Fraudepreventie:

Voor het veiligstellen van onze belangen art. 6 lid 1 sub f EU-AVG controleren wij automatisch alle bestelprocessen op mogelijke fraude en/of misbruik. Een medewerker van de webshop beslist of het bestelproces al dan niet opmerkelijk is.


De gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • fraudepreventie
 • bescherming van mijn gebruikersaccount
 • voorkoming van automatisch aangemaakte en vervalste gebruikersaccounts door bots
 • identificatie van gestolen identiteiten of betaalgegevens
 • productoptimalisatie en verdere ontwikkeling tegen fraude

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • gegevens voor de verwerking van de overeenkomst (gekocht artikel, naam, straat, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, bezorgadres, betaal- en bezorgmethode)
 • gebruikersgegevens van mijn bezoek aan de website van deze webshop (informatie over begin, einde en omvang van de bezochte webpagina's en klikpaden)
 • cookies (dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser) en/of bezoeker-ID's die allen anonieme gegevens van de eindapparaten kunnen bevatten die ik tijdens mijn bezoek aan de websites heb gebruikt (bijv. mijn schermresolutie of de versie van mijn besturingssysteem) en waarmee de door mij gebruikte eindapparaten met een zekere waarschijnlijkheid bij volgende bezoeken opnieuw kunnen worden herkend

Om misbruik te kunnen voorkomen en herkennen heeft de webshop de infoscore Tracking Solutions GmbH (Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, Duitsland) belast in het kader van een verwerking van de bestelopdracht op grond van art. 28 EU-AVG.


Uw gegevens worden na vijf maanden automatisch gewist.


Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via onlineshop@soliver.com.
Gegevensverwerking in het ordermanagementsysteem


Om u de best mogelijke productbeschikbaarheid te kunnen bieden, kunt u in onze online shop niet alleen kiezen voor artikelen die beschikbaar zijn in ons hoofdmagazijn, maar ook voor artikelen die nog op voorraad zijn in een van onze s.Oliver stores. U profiteert van een veel groter assortiment en kunt artikelen uit een store bestellen die anders in de online shop uitverkocht zouden zijn. U zoekt daarbij zoals gewoonlijk uw gewenste artikelen in onze webshop en kunt al in het winkelmandje zien of er afzonderlijke artikelen vanuit een store worden verzonden. Ons ordermanagementsysteem wijst automatisch toe vanaf welke locatie de door u bestelde artikelen worden verzonden. Deze toewijzing geschiedt op basis van verschillende aspecten, zoals productbeschikbaarheid en efficiëntie. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat u alle gewenste artikelen zo snel mogelijk en in zo min mogelijk afzonderlijke bezorgingen ontvangt. Dit vereist dat uw bestelling wordt doorgestuurd naar het ordermanagementsysteem dat door Manhattan Associates Europe B.V. (Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein, Nederland) ter beschikking wordt gesteld, door s.Oliver wordt beheerd en waarvan de servers zich in Duitsland bevinden. s.Oliver bewaart en verwerkt uw gegevens in het ordermanagementsysteem dus in overeenstemming met de AVG uit ons rechtmatige belang met het oog op een efficiënte distributie en verwerking van alle bestellingen.Gebruikmaking van Location based services


Op onze website bieden wij u verschillende diensten aan die u onder andere een nog betere beschikbaarheid van de producten en een vereenvoudigde pakketbezorging bieden. Voor deze diensten registreren wij uw locatie om bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde filiaal van s.Oliver te kunnen bepalen.


Bepaling van het dichtstbijzijnde s.Oliver filiaal

Op onze website stellen wij u de s.Oliver Storefinder ter beschikking. Met behulp van de Storefinder krijgt u door het invoeren van uw actuele locatie of na gebruikmaking van Google Maps voor het vinden van uw locatie (zie: gebruikmaken van Google Maps) de dichtstbijzijnde s.Oliver stores resp. partner stores in uw buurt te zien. Met de s.Oliver Storefinder hebt u bovendien de mogelijkheid om via verschillende filtermechanismen zoals dames- en herencollecties, specifieke s.Oliver merken of diensten exact het s.Oliver verkooppunt te vinden dat voor u het meest geschikt is.


Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht als betrokkene. Indien u vragen hebt over dit procedé of als u met ons wilt overleggen over de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.Google Maps


Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Maps is een webdienst voor weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te kunnen geven. Middels gebruikmaking van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en zult u onze store makkelijker kunnen vinden.


Reeds bij het bezoeken van de subpagina's waarop de kaart van Google Maps is ingevoegd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) naar de server van Google in de VS verzonden en aldaar opgeslagen. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw Google-profiel niet op prijs stelt, dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruikersprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse geschiedt met name conform art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google bij het tonen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van de website. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG). U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich bij uitoefening van dit recht dient te wenden aan Google.


Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps bestaat er ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van Google Maps en dus ook niet van de kaartweergave op deze website. De gebruikersvoorwaarden van Google kunt u bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de extra gebruikersvoorwaarden voor Google Maps zijn beschikbaar op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html


Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ('Privacybeleid van Google'): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Bescherming van de webshop tegen aanvallen (Cloud Flare)


Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van uw browser van 'http://' verandert naar 'https://' en aan het slotje in de adresbalk van uw browser. Als de SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toezendt niet door derden worden gelezen. Om u op onze website een beveiligde gegevensoverdracht via SSL-codering te kunnen bieden, om ons te beschermen tegen aanvallen en om de laadtijden te optimaliseren maken we gebruik van de dienst van Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107, USA. Houd er rekening mee dat met uw toestemming zo nodig ook een doorgifte van gegevens geschiedt aan een derde land buiten de EU/EER dat een lager gegevensbeschermingsniveau kan hebben dan de EU (artikel 49 lid 1 zin 1 sub a EU-AVG).Cloudflare verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website. De toegangsgegevens omvatten: naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, grootte van de gegevensoverdracht, melding over succesvol bezoek, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider. Cloudflare gebruikt de protocolgegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod. Lees hiertoe ook de privacyverklaring van Cloudflare; deze is hier https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ beschikbaar.


Daarbij beroepen wij ons op ons rechtmatige belang conform artikel 6, lid 1 sub f van de EU-AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht als betrokkene. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@soliver.com.Datum laatste wijziging 02-12-2021

Een momentje a.u.b. – je geduld wordt beloond

Fout

Sluiten

Een momentje a.u.b. – je geduld wordt beloond

Fout

Sluiten